Rychlá půjčka online

Půjčka bez registru a aniž by šli do banky

Oznámení

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

KD Capital s.r.o. se sídlem v ulici L. Karavelov 2, Plovdiv, Bulharsko, DIČ EU: 205391327 (my) shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje jménem Ferratum Bank p.l.c., zapsané v obchodním rejstříku Malty pod číslem C 56251, na adrese St. Business Centre, 120 The Strand, Gzira, Malta (dále: Ferratum nebo Bank), tel. 0800 7707, e-mail info@ferratumbank.hr

Ferratum bank p.l.c. je součástí skupiny Ferratum Group – spolu s dalšími společnostmi, jejichž majoritním členem společnosti je přímo či nepřímo Ferratum Oyi (číslo finského obchodního rejstříku 1950969-1, se sídlem na adrese Ratamestarinkatu 11 A, Helsinky, Finská republika).

Společnost Ferratum je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů a jako taková by měla být považována za manažera zpracování osobních údajů GDPR a my jako vykonavatel zpracování zpracováváme osobní údaje podle pokynů společnosti Ferratum.

Více informací o způsobu zpracování ferratum je k dispozici na adrese https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf

Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření a provedení smlouvy o úvěru/půjčce a pokud si nepřejete poskytnout všechny požadované osobní údaje, nebudeme moci vaši žádost předat bance a banka nebude být schopen s vámi uzavřít smlouvu.

Toto zpracování zahrnuje řádnou identifikaci žadatele nebo žadatele o úvěr/půjčku a provádění kontrol a hodnocení úvěrů, ověřování a hodnocení rizik na straně žadatele, a to vše za účelem rozhodnutí, zda a za jakých podmínek společnost Ferratum uzavře s žadatelem dohodu o úvěru/půjčky.

Právním základem pro takové zpracování je uzavření a plnění smlouvy s žadatelem, stejně jako oprávněné zájmy společnosti Ferratum zajistit, aby klient byl spolehlivý a bonitní, a shromažďovat všechny dlužné částky, jakož i právní a regulační povinnosti společnosti Ferratum vyplývající z platných zákonů, včetně zákonů a předpisů upravujících úvěrové instituce/věřitele, jako je povinnost hlásit regulačním orgánům, pravidla proti praní špinavých peněz (AML) a pravidla financování terorismu a předpisy o řádné identifikaci zákazníků (KYC) a zajištění spolehlivosti a bonity klienta.

Jaká data jsou zpracovávána?

Za účelem dosažení tohoto účelu se shromažďují tyto osobní údaje:

 1. identifikační údaje (např. jméno, osobní identifikační číslo, datum narození, místo narození, informace o identifikačním dokladu a jejich kopie, průkaz totožnosti s fotografií za účelem ověření totožnosti);
 2. kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 3. bankovní údaje (např. bankovní ID, název banky, majitel účtu, číslo účtu).

Kromě toho může společnost Ferratum požadovat, abyste pro tento účel poskytli další informace, jako jsou:

 1. finanční údaje (např. plat, příjem, aktiva, odpovědnosti);
 2. informace týkající se smlouvy s poskytovatelem záruky;
 3. údaje týkající se původu aktiv (např. údaje o zaměstnavateli, obchodních partnerech, obchodních aktivitách a skutečných uživatelích, údaje o zdroji vašeho příjmu a bohatství);
 4. údaje o úvěruschopnosti/spolehlivosti (např. údaje týkající se platebního chování, údaje o škodách způsobených ferratumu nebo jiným osobám, údaje umožňující společnosti Ferratum provádět opatření náležité péče týkající se předcházení praní peněz a financování terorismu a zajistit dodržování mezinárodních sankcí, včetně účelu obchodního vztahu a údaj o tom, zda je klient politicky exponovanou osobou);
 5. údaje shromážděné při plnění právních povinností (např. informace poskytnuté v rámci šetření předložených vyšetřujícími orgány, notáři, daňovými orgány, soudy a vykonavateli);
 6. komunikační údaje (např. e-maily, záznamy z telefonních hovorů);
 7. Informace týkající se služeb (např. plnění zakázky nebo neplnění zakázky, historie provedených transakcí, podané žádosti, žádosti a námitky).

Automatizované rozhodování a profilování

Rozhodnutí o uzavření smlouvy s klientem přijímá Ferratum a Ferratum rozhoduje na základě profilování a/nebo automatizovaného rozhodování o tom, zda byla žádost o úvěr zcela nebo částečně přijata nebo zamítnuta.

Rozhodnutí se přijímá na základě informací poskytnutých žadatelem, údajů získaných z externích zdrojů, jako jsou veřejné a soukromé rejstříky a další třetí strany, jakož i údajů z dřívějšího chování klienta v souvislosti s platbami společnosti Ferratum. Nejsou zpracovávány žádné konkrétní kategorie osobních údajů (např. údaje týkající se zdraví, genetické údaje).

Profilování a/nebo automatizované rozhodování je nezbytné pro uzavírání smluv, jakož i pro plnění právních povinností společnosti Ferratum týkajících se řádné identifikace klienta, posouzení bonity klienta, prevence podvodů a praní špinavých peněz. Automatizované rozhodování pomáhá společnosti Ferratum ověřit totožnost klienta a ověřit, zda je klient spolehlivý a úvěruschopný a schopný plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Automatizované rozhodování pomáhá společnosti Ferratum činit spravedlivá a odpovědná rozhodnutí o úvěrech. Ferratum neschválí úvěr/půjčku/výpůjčku a může smlouvu vypovědět, pokud se dozví, že klient není s platbou pravidelný nebo že klient poskytl ferratumu nesprávné informace.

Pokud však chcete napadnout přijaté rozhodnutí, vyjádřit svůj vlastní názor a uplatnit své právo na lidský zásah správcem, můžete kontaktovat ferratum telefonicky na telefonním oku 0800 7707 nebo e-mailem info@ferratumbank.hr.

Sdílení osobních údajů

Jako zpracovatel předáváme veškeré osobní údaje, které shromažďujeme jménem společnosti Ferratum, společnosti Ferratum jako správci.

Ferratum může sdílet vaše osobní údaje s následujícími třetími stranami:

 1. osoba (fyzická nebo právnická), která zaručuje splnění povinností klienta podle ferratum (např. ručitel). Právním základem pro toto sdílení je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění smlouvy;
 2. klienti, za plnění jehož závazků jste ručitelem. Právním základem pro toto sdílení je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění smlouvy;
 3. osoby, které vedou databáze pro dle zpoždění. Právním základem takového sdílení je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění smlouvy a oprávněný zájem třetích osob na tom, aby mohly posoudit úvěruschopnost Klienta;
 4. orgány pro vymáhání pohledávek a soudní vykonavatelé. Právním základem pro toto sdílení je oprávněný zájem společnosti Ferratum na zajištění plnění smlouvy;
 5. Ferratumovi auditoři. Právním základem pro takové sdílení jsou právní povinnosti společnosti Ferratum.
 6. Ferratumovy regulátory. Právním základem pro takové sdílení jsou právní povinnosti společnosti Ferratum.

Pro další zpracování a sdílení údajů společností Ferratum si přečtěte zásady zpracování dat Ferratum na adrese https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf.

Předávání osobních údajů mimo EHP

Ferratum převádí osobní údaje subjektům společnosti Ferratum Group a dalším příjemcům (včetně poskytnutí přístupu k osobním údajům) mimo Evropský hospodářský prostor, například USA, Kanadu, Indii, Švýcarsko. To zahrnuje umožnění přístupu k osobním údajům z těchto členských států. Ferratum však jedná tímto způsobem pouze tehdy, existuje-li pro takové jednání legitimní základ, včetně příjemce, který je: (i) v zemi, která poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů; nebo (ii) nástroj, který se týká žádostí EU o předávání osobních údajů mimo EU.

Podrobnější informace o přenosu osobních údajů mimo EU lze získat kontaktováním společnosti Ferratum telefonicky na telefonním 0800 7707 nebo e-mailem info@ferratumbank.hr.

Uchovávání osobních údajů

Vykonavatelé uchovávat osobní údaje podle pokynů správce nebo Ferratum.

Ferratum uchovává vaše osobní údaje v souladu s pokyny svého podnikání, které jsou nezbytné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo podle potřeby k ochraně svých práv nebo v souladu s platnými právními akty.

Maximální doba, kterou lze použít, je lhůta pro všechny pohledávky vyplývající z transakcí, což je 10 let ode dne poslední transakce nebo uzavření účtu, podle toho, co nastane jako poslední.

Vaše práva

V rozsahu stanoveném platnými předpisy o ochraně osobních údajů máte veškerá práva odpůrce, pokud jde o vaše osobní údaje. To zahrnuje následující práva:

 1. právo požádat o přístup k vašim osobním údajům;
 2. právo získat kopii vašich osobních údajů;
 3. právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají;
 4. právo smazat vaše osobní údaje;
 5. právo omezit zpracování vašich osobních údajů;
 6. právo na přenositelnost vašich osobních údajů;
 7. právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na vašem převažujícím oprávněném zájmu a které je zpracováváno pro účely přímého marketingu;

Pokud se domníváte, že vaše práva byla porušena, máte právo podat stížnost:

 • zákaznickému servisu společnosti Ferratum nebo
 • inspektorovi ochrany údajů společnosti Ferratum nebo
 • na úřad komisaře pro informace a ochranu údajů adresu: patro 2, Airways House, Triq Il – Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, tel. +356 2328 7100, e-mailová info@idpc.org.mt nebo;
 • soudu, pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva.

Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na služby společnosti Ferratum nebo nám můžete také podat žádost a my tuto žádost předáme společnosti Ferratum jako manažerovi zpracování.

Změny zásad

V případě, že dojde ke změně postupů společnosti Ferratum v oblasti zpracování osobních údajů nebo pokud tyto zásady vyplynou v souladu s platnými předpisy, judikaturou nebo pokyny vydanými příslušnými orgány, je společnost Ferratum oprávněna tyto zásady kdykoli jednostranně změnit. V takovém případě vás společnost Ferratum upozorní e-mailem nejpozději jeden měsíc před tím, než změny vstoupí v platnost.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte společnost Ferratum na telefonním čísle 0800 7707 nebo e-mailem info@ferratumbank.hr.

Společnost Ferratum jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze rovněž kontaktovat ohledně výše uvedených na adrese: dpo.hr@ferratumbank.hr.

Výhody rychlých půjček a úvěrů

N

Snadná aplikace

Žádost o rychlou půjčku trvá jen pár minut. K aplikaci máte přístup prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.

N

Rychlá výplata

Půjčky a úvěry se na váš bankovní účet vyplácejí již 15 minut po úspěšné žádosti.

N

Minimální dokumentace

K podání žádosti o půjčku postačují pouze základní dokumenty, bez osvědčení od zaměstnavatelů a notářů.

N

Žádné skryté náklady

Nemáme žádných malých písmen a žádné skryté náklady. Pomocí kreditní kalkulačky zjistíte všechny podrobnosti týkající se úvěru nebo půjčky.

N

Žádné čekání v řadě

Online aplikace vám umožní požádat o půjčku kdekoli, bez ohledu na to, kde se nacházíte, aniž byste museli jít do banky a čekat v řadě.

N

Můžete se přihlásit od 0-24

Náš web je k dispozici každý den od 0 do 24 hodin. Žádosti o půjčky přijímáme kdykoli, přičemž platba probíhá výhradně v pracovní dny.

Zprávy od spokojených zákazníků

Lukas J, Brno

Děkujeme za rychlé splacení půjčky. Nikdo kromě vás mi nechtěl vyplatit peníze. Jste nejjednodušší, bez komplikací. Velmi profesionální.

Janek P, Ostrava

Toto je nejjednodušší způsob, jak získat peníze, když máte potíže. Doporučení každému, kdo má pochybnosti. Zaregistroval jsem se přes svůj mobilní telefon a ve stejný den byly peníze vyplaceny na můj účet.

Pavla F, Praha

Velmi jsi mě překvapil svým profesionálním přístupem. Velmi seriózní a bezpečné podnikání. Už jsem si dvakrát od vás vzala půjčku a v případě potřeby ji udělám znovu.

Zuzana R, Pardubice

Když se mi všichni otočili zády, byli jste jediní, kdo mi pomohl. Přihlásila jsem se za pár minut a byla jsem velmi rychle kontaktována. Peníze mi pomohly splatit staré účty. Doporučila jsem vám a mým kolegům v práci.